Tuesday, November 16, 2010

വേരിറക്കാനാവാതെ.....

കൂർത്ത കല്ലുകൾ!
ആഴമേറാൻ വിധം മുനകളും.
ഉണങ്ങാനേറെക്കാലം വേണ്ടും
വിധമാകാം മുറിവുകൾ!
വിഫലമാണെങ്കിലും
ഇറുക്കെപ്പീടീച്ചീരിക്കയാണൂ
വേരുകൾ
കൊല്ലിയാണൂ
വേരിറക്കാൻ വയ്യാതാകാം
അരികിലൂടൊരു നീരനക്കമുണ്ടെങ്കിലും
ഊഷരമീക്കരിങ്കല്ലുകൾക്കീടയിൽ
വേരൊട്ടമെങ്ങിനെ?

വളഞ്ഞും പിണാഞ്ഞും
മണ്ണീന്റെയിറ്റു
നനവുതേടീയും
മണം തേടിയും
നേർത്തയീ വേരുകൾ
പൊരുതുകയാണു
മരമായ്‌ പൂത്തൂലയാൻ
ഹരിതച്ചോലയായ്‌
വേവുന്ന മണ്ണീനും
പൊള്ളുന്ന നെഞ്ചിനും
കുളിരേകാൻ....
മണ്ണും മരവും
സഹയാത്രികരാക്കുന്ന
സുമനസ്സുകൾക്ക്‌
ഒരു കുലസുഗന്ധപുഷ്പമെങ്കിലും
നൽകാൻ
പൊരുതുകയാണു ഞാൻ.

ശ്രീബുദ്ധനെയറിയാത്തവർ

ശ്രീബുദ്ധനെയറിയാത്തവരാരോ
ചെയ്തതാണീ കൊലച്ച്തി

സ്വന്തം പ്രാണനെയറിയാത്തവർ
സോദരസ്നേഹമീലാത്തവർ

അലെലങ്കിലീ ഹരിതവിദ്യാലയാങ്കണം
ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലിങ്ങനെ

ചെടീകളേ പിഴുതെറിഞ്ഞ്‌
മൺപൂച്ചട്ടീകൾ ഉടച്ച്‌ തകർത്ത്‌

സരസ്വതീക്ഷേത്രാനടയിൽ
ചളിവാരിത്തേച്ച്‌ വിരൂപിണീയാക്കീ

മലിനപ്പെടുത്തീയ മനസ്സുകൾക്ക്‌
മാപ്പുകൊടുക്കുവതെങ്ങിനെ

കരുണ വറ്റിയ കെടുകാലത്തീൽ
കരളുരുക്കങ്ങൾ മാത്രമോ

കാലം കലികാലം,പക്ഷേ
കലിയെപ്പോലും മറികടക്കുന്നവർ

വാഴുമിടങ്ങളിൽ സസ്യജാലങ്ങൾക്കോ
ജന്തുജീവികൾക്കോ നിലനിൽപ്പെങ്ങിനെ

മരങ്ങളും വള്ളീകളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെയാണു
മനുഷ്യന്റെ ഉറ്റ ബന്ധുക്കളെന്ന മഹത്‌ വാക്യം

ശ്രീബുദ്ധവാക്യമറിയാത്തവരാരോ
ചെയ്തതാണീ കൊലച്ചതി.

പ്രോഫഷണൽ ജ്ലസിസ്‌ അഥവാ പിന്നാമ്പുറക്കത്ത്തീകൾ

പ്രോഫഷണൽ ജ്ലസിസ്‌ അഥവാ പിന്നാമ്പുറക്കത്ത്തീകൾ


നിഷ്ക്കളങ്കത
ശാപമായ്‌ വരും
നാളുകളുണ്ട്‌.

കുട്ടീത്ത്ം കുരുക്കിലാക്കും
കാലവുമുണ്ടു,കരുതിയിരിക്ക!ആത്മാർത്ഥ്തയെ
കൈവെയ്ടിഞ്ഞാൽ
ഇരിപ്പിടം
ഭദ്രമാണേ!

പീന്നാമ്പുറക്കത്തിയും
പാരകളെതും
പ്രതീക്ഷിച്ചു മുന്നേറുക.

കർമ്മഫലമീഛീക്കാതെ
യാത്ര ചെയ്താൽ
കാലത്തീന്നോരത്ത്‌
കരകയറാം.

വിജയസംത്യാപ്തി
സുനിശ്ചയം.
കൂട്ടിനായ്‌ ഈ കുഞ്ഞുമനവും.

Monday, November 8, 2010

ഔഷധി

എന്റെ നാഡികളിൽ
പടർന്നിറങ്ങുന്ന
ഔഷധിയാണു കവിത.

നെഞ്ചിൽ പെയ്യ്യൂന്ന
അമൃതം.

കണ്ണീൽ
പിടഞ്ഞു കേഴൂന്ന
വേദന

മസ്തിഷ്ക്കത്തിൽ
കലങ്ങിക്കൂതിക്കുന്ന
പ്രവാഹം

ജീവനിൽ
ലയിച്ചിരങ്ങുന്ന
മോക്ഷം

എന്റെ വിഷാദങ്ങളും,
വിലാപങ്ങളൂം,
ആത്മാഹ്ലാദങ്ങളുമാണൂ
കവിത.

കവിതയെന്നിലെ ഉണ്മ.
എന്നിലെ നിറവ്‌.
എന്റെ ജീവന്റെ ജീവൻ.
08-04-2001.

SACRIFICE

I see the tumultuous sea
The mute witness
Of our unshared love.
The waves are our dreams
Always receding from the shore
The sea shore is our vast world
Always stands still.

I see the cloudy sky
The lone blessing
Of our lost desires
The single cloud is our soul
Always vanishing from the sky
The gloomy sky is our altar
Always sacrifices joy of arrival.

Darling, take this soul
To the scaffold
And judge the eternal crime
And reward me with death.

19-04-2001.

Sunday, November 7, 2010

DREAMS

Dreams withers in element's fury
Desires sinks in man-created floods
Dawn of life sets in the horizon of fears
Dusk of time sleeps in the valley of oblivion.

Reality calls the naked truths
Realm of joy bids farewell
Ruling group spits on the lives of poor
Rejoicing souls vanishes into hell.

Eternity lies far away
Emotions outweigh thoughts and deeds
Enmity pervades the venom
Exaltation exists in emptied minds.

Anxiety catches hearts like claws
Always tears and scatters minds.
Anchor goes and fades far away
Animals shape refined forms of mankind.

Mishaps rain over the universe
Melody pours over the deafened souls
Melancholy reign the moulded minds
Models peel the essence of life.

Sincerity loses smile and joins with artificiality
Sacred thoughts wear the suit of vulgarity and baseness
Souls shed dark rays of heartlessness
Solitude whimpers due to the cruelties of the world.05-02-2001

Saturday, November 6, 2010

A DIRGE

Once in despair I denied my soul
Hence, I suffer deeply alone
Now in agony I pray to thee
Alas! the door is shut against me!

Years ago, I dreamed a lot
Before dreams I was in hell.
Years ago, I thought a lot
Before thoughts,I was in jail!

Once in loneliness, I wept bitterly
Hence, someone wiped my tears .
Now in sorrow I miss me severely
Alas! the soul is seeking truths.

Days ago, I wrote a lot
Hours after I tore in hatred
Days ago, I sang sweetly
Hours after,voice sank in my mind.


                          02-10-1997.                                                                    

A DIRGE

Once in despair I denied my soul
Hence, I suffer deeply alone
Now in agony I pray to thee
Alas! the door is shut against me!

Years ago, I dreamed a lot
Before dreams I was in hell.
Years ago, I thought a lot
Before thoughts,I was in jail!

Once in loneliness, I wept bitterly
Hence, someone wiped my tears .
Now in sorrow I miss me severely
Alas! the soul is seeking truths.

Days ago, I wrote a lot
Hours after I tore in hatred
Days ago, I sang sweetly
Hours after,voice sank in my mind.


                          02-10-1997.                                                                    

Friday, November 5, 2010

IRONIES

Puzzles pierce
Giggles cry
Smile grins
This life wastes

But-
Thy smile fills 
My mind with peace
Thy gestures 
Flow through my agonies
Your soothing words 
Erase my woes
Your silent look
Rains over my burnt soul.

          31-12-2000.


                                

Symbols

I know how to stop worrying
And to love anxieties
Without any fever and fret.
I can face the harsh realities
Still with easiness and gay.

I know how to stop dreaming
And to love nightmares.
Nightmares that clot my blood
And drove away sound sleep
Still with courage and presence of mind.

                                 18-09-1998.

Sunday, October 17, 2010

ardrameenimishangal


                                                                           MERCY

It is like a raindrop
To the thirsty bird
Like a burning candle
In the dark labyrinth of mind.

When it comes it soaks you.
When it goes it hurts you.
It is the heavenly nectar
To the starving hearts.


                    26-04-1995.


                                                                          AGONY
It is like final breath
Caught between chocked sorrows
It is rising through the mind
Leaving eternal prints.

Wet eyelids try to conceal
But agonized soul tries to reveal
It melts snowy heart with its heat
It freezes teardrops with numbness.

                                 28-04-1995.